Çocuk Cerrahisi Dergisi

Yazarlara Bilgi | Makale Hazırlama


Makale Türleri

Dergi orijinal makale, randomize klinik araştırma, derleme, sistematik derleme, meta-analiz, kılavuz, editöre mektup ve davetli yorum kategorilerindeki makaleleri kabul etmektedir.
1) Orijinal Makale
Yayın için özgün araştırma makaleleri tercih edilir. Orijinal makaleler 250 kelimeye kadar yapılandırılmış bir özet içermelidir. Özetin kendisi, alt başlıklar olarak Giriş, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışmayı içermelidir. Makale 5.000 kelimelik metin ve 50 kaynaktan az olmamalıdır. Operatif tekniklerle ilgili makaleler, orijinal araştırma makaleleri olarak sunulmalıdır. Bu yazılar, cerrahi koşullara yerleşik veya yeni cerrahi yaklaşımlara yönelik yeni veya yenilikçi yaklaşımlara odaklanmalıdır.
2) Olgu Sunumu Olgu sunumu özeti 200 kelimeyi geçmemeli ve makalenin içeriğini ve ulaşabileceği sonuçları kısaca özetlemelidir. Özetten sonra en fazla 6 anahtar kelime yer almalıdır. Makalenin gövdesi genel düşünce dizisini belirleyen en az 2 ila 5 cümle ile başlamalıdır. Daha sonra makale şu alt başlıkları içermelidir: Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç
3) İncelemeler, Sistematik İncelemeler, Meta-Analizler, Derlemeler Derlemeler, Sistematik İncelemeler, Meta-Analizler 250 kelime veya daha az yapılandırılmış bir özet içermeli ve 4.000 kelimelik metin, 75 referans ve toplam 6 tablo ve şekil sayısını geçmemelidir.
4) Editöre Mektuplar Editöre Mektup 250 kelime veya daha az yapılandırılmış bir özet içermeli ve 1.000 kelimeyi geçmemelidir.

Genel Kurallar

1. Sistemde bulunan Microsoft Word şablonunu kullanarak makalenizi yazınız.
2. Yazılar Amerikan İngilizcesi ile yazılmalıdır.
3. Yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
4. Yazı tipi boyutu "10" olmalıdır.
5. Metin iki yana yaslı olmalıdır.
6. Şablonun yapısını bozmamak için mümkün olduğunca kopyala yapıştır yapmayınız.
7. Kopyala yapıştır yapacaksanız, metni "düz metin" olarak yapıştırın.
8. Gereksiz hatalardan kaçınmak için kelime işlemcinizin 'yazım' ve 'dil bilgisi denetimi' işlevlerini kullanın.
9. Lütfen gerektiğinde büyük harf, altı çizili, italik ve kalın yazı stilini kullanarak makale içindeki başlıkların hiyerarşisini açıkça ayırt edin.
10. Gerektiğinde italik, üst simge, alt simge ve kalın karakter kullanın, ancak aksi takdirde birden çok yazı tipi ve yazı tipi boyutu kullanmayın.
11. Yazar Talimatlarında belirtilen durumlar dışında sayfa veya bölüm sonları eklemeyin.
12. Nokta ve virgülden sonra yalnızca bir boşluk kullanın.
13. Microsoft Word'deki Tablo işlevini kullanarak tablolar oluşturun. Mümkün olduğunca basit bir tablo yapısı kullanın.
14. Tablo, resim, fotoğraf veya şekilleri metin içerisine yerleştirin. Bunları da ayrı bir dosya olarak gönderin.
15. Kısaltmaları minimumda tutun ve metinde ilk kullanıldıklarında hepsini açıkladığınızdan emin olun.
16. Ölçümler için Système International (SI) birimlerini kullanın.
17. İlaçlar için jenerik isimler kullanın. Üreticinin adı ve yeri ile birlikte özel adları parantez içinde belirtebilirsiniz.
18. Makalede adı geçen ekipman ve diğer markalı malzemelerin üreticilerinin şirket adı ve birincil konumu parantez içinde yazılmalıdır. 19. Telif hakkıyla korunan materyalin kullanımı için diğer kaynaklardan (İnternet dahil) izin alınmalıdır.
20. Makale 'yazım denetimli' ve 'dilbilgisi denetimli' olmalıdır. 21. İngilizce makalelerinin olası dilbilgisi veya yazım hatalarını ortadan kaldırmak için düzenleme gerektirebileceğini düşünen yazarlar İngilizce yazım ve kontrol hizmetlerinden yararlanmalıdır.Makale Yapısı

Makale şu şekilde düzenlenmelidir:

 • Başlık Sayfası
 • Makale
  • Öz
  • Abstract
  • Kısaltmalar
  • Giriş
  • Gereç ve Yöntem
  • Bulcular
  • Tartışma
  • Teşekkür
  • Çıkar beyanı
  • Kaynaklar
 • Ekler
Başlık Sayfası
Gönderilen makalenin türünden bağımsız olarak tüm gönderiler için başlık sayfası olmalıdır. Başlık sayfası şunları içermelidir: makale başlığı ve sorumlu yazarın tam adı, derecesi, unvanı, bölümü, bağlı bulunduğu kurum, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları.
Ayrıca her ortak yazarın tam adı, unvanı, bölümü listelenmelidir.
1) Başlık: Kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Kısaltmalardan ve formüllerden kaçının.
2) Yazar adları ve kurumları. Lütfen her bir yazarın isim(ler)ini ve soyad(lar)ını açıkça belirtin ve tüm isimlerin doğru yazıldığından emin olun. Yazar adlarından sonra her yazarın ORCID numaralarını yazın.
Adınızı parantezler arasına İngilizce harf çevirisinin arkasına kendi komut dosyanızda ekleyebilirsiniz. Yazarların kurum adreslerini (gerçek çalışmanın yapıldığı yer) isimlerin altına yerleştirin. 3) Sorumlu yazar. Hakemlik ve yayının tüm aşamalarında ve ayrıca yayın sonrası yazışmaları kimin ele alacağını açıkça belirtin. E-posta adresinin verildiğinden ve iletişim bilgilerinin ilgili yazar tarafından güncel tutulduğundan emin olun.
4) Mevcut adres. Bir yazar, makalede açıklanan çalışma yapıldıktan sonra taşınmışsa veya o sırada ziyaret ediyorsa, o yazarın adına dipnot olarak bir Mevcut adres (veya Daimi adres) belirtilebilir. Yazarın çalışmayı fiilen yaptığı adres, ana, bağlantı adresi olarak saklanmalıdır. Bu tür dipnotlar için üst simge Arap rakamları kullanılır.
5) Yazının kategorisi. Lütfen makalenin gönderildiği kategoriyi belirtiniz (orijinal makale, olgu sunumu, derlemeler, sistematik derlemeler, meta-analizler, editöre mektup).
6) Mali destek beyanı. Maddi destek varsa açıklayın. Araştırma için herhangi bir fon sağlanmadıysa, lütfen aşağıdaki cümleyi ekleyin: Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki finansman kuruluşlarından herhangi bir özel hibe almamıştır.
Makale Ana Gövdesi
Makale Başlığı

Başlıktaki ilk kelimenin ilk harfini büyük yapın. Özel adlar dışında başlığın geri kalanını küçük harfle yazın. Başlığın altını çizmeyin veya italik kullanmayın.
Türkçe başlığın altında İngilizce başlık yazılmalıdır.

Öz
Özet, makalenin içeriğini ve ulaşabileceği sonuçları kısaca özetlemelidir. Orijinal makaleler için şu şekilde yapılandırılmalıdır: Giriş, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Sonuçlar.
250 kelimeye kadar yapılandırılmış bir özet, araştırma için bağlam veya arka plan sağlamalı ve amacını, temel prosedürleri (çalışma deneklerinin veya laboratuvar hayvanlarının seçimi, gözlemsel ve analitik yöntemler), ana bulguları (belirli etki büyüklüklerini ve bunların istatistiksel olarak verilmesini) belirtmelidir. Önem, mümkünse) ve temel sonuçlar. Çalışmanın veya gözlemlerin yeni ve önemli yönlerini vurgulamalıdır.
Anahtar kelimeler
Anahtar kelimeler, bir okuyucunun makalenin içeriğini ararken kullanması muhtemel kelimeler olmalıdır. Özetten hemen sonra en az 3, en fazla 6 anahtar kelime yazın.
Genel ve çoğul terimlerden ve çoklu kavramlardan kaçının.
Kısaltmalarda temkinli olun: Yalnızca alanda kesin olarak belirlenmiş kısaltmalar uygun olabilir.
ORCID Kimliği
Tüm yazarların bir ORCID numarası olmalıdır. Bu numarayı almak için yazarlar https://orcid.org/register web sayfasına başvurabilirler.
Kısaltmalar
Makalede kullanılan kısaltmalar ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Bu, yazının tüm gövdesi, şekiller ve tablolar için geçerlidir.
Abstract
Türkçe özete uygun İngilizce özet olamlıdır. Türkçe ve İngilizce özetler birbirinden farklı olmamalıdır.
Key words
Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.
Giriş
Çalışmanın amaçlarını/hipotezini belirtin ve ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların bir özetinden kaçınarak yeterli bir arka plan sağlayın.
Gereç ve Yöntem
> Etik/kurumsal onay, hasta ve kontrol seçimi, çalışma tasarımı, analitik yöntemler ve istatistiklerle ilgili ayrıntıları sağlayın. Çalışmanın bağımsız bir araştırmacı tarafından çoğaltılmasına izin vermek için yeterli ayrıntı sağlayın. Halihazırda yayınlanmış yöntemler özetlenmeli ve bir referans ile belirtilmelidir.
Doğrudan daha önce yayınlanmış bir yöntemden alıntı yapıyorsanız, tırnak işaretleri kullanın ve ayrıca kaynak belirtin. Mevcut yöntemlerde yapılacak herhangi bir değişiklik de açıklanmalıdır.
Bulgular
> Sonuçlar açık ve net olmalıdır. Tablo ve şekillerde verilen bilgileri tekrar etmekten kaçının.
Tablolar
Tabloları MS Word'de oluşturun. Hiçbir sekme, boşluk veya renk kullanılmamalıdır. Tablolarda tablo numarası, başlık (kalın), tablo açıklaması ve gerekirse dipnotlar (kısaltmalar dahil) bulunmalıdır.
Tablolar metinde uygun yere yerleştirilmelidir. Ayrıca her tablo ayrı bir dosyada gönderilmelidir.
Tablolara metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Tablolarda verilen veriler yorumlanmalı ancak metin içinde tekrarlanmamalıdır.
Tabloda kullanılan kısaltmalar tablonun sonunda dipnotta açıklanmalıdır.
Başka bir yayından ödünç alınmış veya uyarlanmış (izinle değiştirilen) tablolar için, her tablonun altına ilk dipnot olarak biraçıklama ekleyin. Örneğin,
-- “Calfee DR, Wispelwey B. Brain abscess'in izniyle yeniden basılmıştır. Semin Nörol 2000; 20:357." -- “ ...... izini ile ..... 'dan uyarlanmıştır.”
Şekiller ve Resimler
Fotoğraflar, radyografiler, histopatolojik görüntüler, illüstrasyonlar, çizimler Resim olarak isimlendirilmelidir.
Grafikler, akış şemalarını ve yolları Şekil olarak isimlendirilmelidir.
Listeler ve tablolar Tablo olarak isimlendirilmelidir.
Resim, şekil ve tablolar her biri kendi grubunda olmak üzere metin içinde kullanıldıkları sıraya göre numaralandırılmalıdırlar.
Resim, şekil ve tablolara metin içinde kullanıldıkları sıraya göre atıfta bulunulmalıdır. Şekil başlıkları, şeklin ve/veya harfli bölümlerin (A, B, vb.) ve şeklin oklar, ok uçları, yıldız işaretleri vb. ile vurgulanan bölümlerinin bir tanımını/açıklamasını içermelidir.
Başka bir yayından izinle kullanılan veya uyarlanan her şekil için açıklamasının sonuna parantez içinde izin alındığına dair bilgi verilmeli ve kaynak adı yazılmalıdır.
Örneğin : Calfee DR'nin izniyle yeniden basılmıştır, Wispelwey B. Brain abscess. Semin Neurol 2000; 20:357.).
Şekiller elektronik formatta ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.
Gri tonlamalı ve renkli resimler GIF veya WebP, en az 600 DPI olmalıdır.
Resimlerdeki tek tip yazı formatı ve boyutu kullanılmalıdır.
Şekil altyazıları
Her şekil için koyu özellikte yazılmış şekil numarası ile birlikte kısa bir başlık ve ardından açıklayıcı bilgi yazılmalıdır. Şekil açıklama metninde, makale metnine atıfta bulunulmadan şekillerin yorumlanmasına izin verecek kadar yeterli bilgi verilmeli, ancak herhangi bir yöntem ayrıntısı içermemeli veya 100 kelimeyi geçmemelidir.
Kullanılan istatistiksel testin yanı sıra istatistiksel anlamlılık değerleri (anlamlı olsun ya da olmasın) her zaman şekil açıklamalarına dahil edilmelidir.
Şekil "Şekil" koyu özellikte yazılmalı, ardından şekil numarası ve nokta konulmalıdır (ör, Şekil 1.). Bir şekil birden fazla bölüm içeriyorsa (örneğin, A, B, C, D), bu alt bölümlerin harfleri büyük ve parantez içinde olmalıdır [ör, (A)(B)(C)(D)]. Şekiller atıf sırasına göre numaralandırılmalıdır.
Tartışma
Tartışma çalışmanın sonuçlarının önemini ortaya koymalıdır.
Mevcut bulgularla doğrudan ilgili olmayan yayınlanmış literatür bilgilerinden ve tartışmalardan kaçınılmalıdır.
Araştırmanın sınırlılıkları mutlaka bildirilmelidir.
Teşekkür
Kaynaklardan önce makalenin sonunda ayrı bir bölümde varsa teşekkürleri sıralayın.
Ayrıca, çalışma için alınan herhangi bir mali desteğin kaynağı bu başlık altında belirtilmelidir.
Araştırma sırasında yardım sağlayan kişiler burada yazılmöalıdır (örneğin, dil yardımı sağlama, yazma yardımı veya makaleyi yeniden okuma vb.).
Çıkar çatışması
Tüm yazarlar çalışmalarını uygunsuz şekilde etkileyebilecek (önyargılı) olabilecek diğer kişi veya kuruluşlarla olan her türlü mali ve kişisel ilişkiyi açıklamalıdırlar.
Çatışma türleri şunları içerir: Danışmanlık, Telif Hakları, Araştırma Desteği, Kurumsal Destek, Mülkiyet. Makale yayına kabul edilirse bu bilgi makale ile birlikte yayınlanacaktır.
Yazarlar çıkar çatışmalarını ayrıca başlık sayfasında belirtmelidir.
Bildirilecek bir çıkar çatışması yoksa bu bölümde şunu yazın: 'Yazarlar, bu makalede bildirilen çalışmayı etkileyebilecek bilinen hiçbir rekabet halindeki finansal çıkarları veya kişisel ilişkileri olmadığını beyan ederler.'.
Yazarlar ayrıca ayrı bir "Çıkar çatışması beyan formu" imzalamalıdır.

Metin içinde kaynakça kullanımı

Kaynaklar, Vancouver referans stiline göre düzenlenmelidir.
Referanslar mevcut en yeni ve ilgili literatür olmalıdır. Lütfen referanslarda sağlanan verilerin doğru olduğundan emin olun. Bunların eksiksiz ve iyice kontrol edilmiş olması önemlidir.
Referans detaylarını gerçek kaynağa göre kontrol edin - alıntı yaptığınızda bir kaynağı okuduğunuzu belirtiyorsunuz.
Belge genelinde referans verme stilinizle tutarlı olun.
Kaynaklar, metinde atıf yapıldıkları sıraya göre numaralandırılmalıdır. Referans numaraları yazıda kullanım sırasına göre parantez içinde üst simge olarak verilmelidir.
Aynı anda birden fazla referansa atıfta bulunmak: Her referans numarasını bir virgülle veya bir dizi ardışık sayı için bir tire ile ayırarak listelenmelidr. Virgül veya kısa çizgi arasında boşluk olmamalıdır. Örnek: (1,5,6-8)

İkincil kaynaklara atıfta bulunmak:
Yazarların alıntı yaptıkları çalışmaları incelemeleri, okumuş olmaları beklendiğinden, ikincil bir kaynaktan bir kaynağa atıfta bulunulması genellikle önerilmez. Mümkünse, birincil kaynağı bulun, okuyun ve ikincil bir kaynaktan alıntı yapmak yerine doğrudan alıntı yapın. Ancak, orijinal yayını elde etmek her zaman mümkün değildir.
İkincil kaynaklara dikkatli bir şekilde atıfta bulunun - örneğin, orijinal çalışma baskısı tükendiğinde, mevcut olmadığında veya yalnızca anlamadığınız bir dilde mevcut olduğunda. Okumadığınız bir eserden alıntı yapmak intihal olarak kabul edilir. Ancak, orijinal makaleye ulaşmak mümkün değilse, ikincil kaynağa atıfta bulunabilirsiniz.
Örnek: "Ergun'ün de belittiği gibi ......"" Kaynaklar bölümünde. 4. Ergun E, Ateş U, Bahadır K, Sertürk F, Mehdi B, Göllü G, Yağmurlu A. Çocuklarda kasık fıtığı onarımında açık teknik ve perkütan internal ring sütürizasyon tekniğinin karşılaştırılması. Çoc Cer Derg. 2020;34(3):101-6. Örnek:
...according to Cauley(1) as cited by Acheson, bone density is directly linked to risks of fractures.
In Reference List:
1. Cauley JA, Lui L-Y, Ensrud KE, et al. Osteoporosis and fracture risk in women of different ethnic groups. JAMA. 2005;293(17):2102-2108. Cited by: Acheson LS. Bone density and the risk of fractures: should treatment thresholds vary by race [editorial]? JAMA. 2005;293(17):2151-2154.
Example:
Prazar quotes Kato et al.(2) explain new treatments in medical practice describing....
In Reference List:
2. Kato S, Sherman PM. What is new related to Helicobacter pylori infection in children and teenagers? Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(5):415-421. Quoted by: Prazar G. How many pediatricians does it take to change a practice? or how to incorporate change into practice [editorial]. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(5):500-502.

Kaynaklar
Kaynaklar sayısal sırayla ve metinde alıntılandıkları sırayla listelenir. Kaynak listesi metinde yalnızca ve yalnızca alıntı yaptığınız tüm kaynakları içermelidir.
Arap rakamları (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kullanın.
Yazar isimleri 6'ya kadar ayrı ayrı yazılmalıdır.
6'dan fazla yazarlı referanslar için, sadece ilk 3'ü listelenmeli ve ardından Türkçe makalede "ve ark." İngilizce makalede 'et al.' yazılmalıdır.
Dergi başlıklarını NLM Kataloğunda kullanılan stilde kısaltın.
Son sayfa numarası için kısaltılmış formu kullanın (ör: 51-9).
Virgül veya kısa çizgi arasında boşluk olmamalıdır. (Ör: 1,5,6-8)
Kaynakların herhangi bir bölümünde kalın, italik veya altı çizili yazı tipi kullanmayın.
DOI kullanımı son derece teşvik edilmektedir. Bir DOI'nin asla değişmeyeceği garanti edilir, böylece DOI herhangi bir elektronik makaleye kalıcı bir bağlantı olarak kullanılabilir.
Atıf formatı her makale için aynı olmalıdır.

Vancouver Referans Sitiline Göre Örnekler

Makale örneği
Yazar AA, Yazar BB, Yazar CC, Yazar DD. Makale başlığı.Derginin kısaltılmış adı. Basım yılı, basım ayı; Volüm no(sayı no); sayfa numaraları Örnek: Petiti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):112-6.
Elektronik ortamdan alınan makale örneği
Yazar AA, Yazar BB, Yazar CC, Yazar DD. Makalenin başlığı.Internet dergisinin kısaltılmış ismi [Internet]. Basım yılı, ayı; Vol no, (sayı no.): sayfalar. Available from URL (web adress) ve DOI (Digital object identifier) bilgileri sona eklenmelidir. Örnek: Kanneganti P, Harris JD,Brophy RH, Carey IL. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec;40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/122872 DOI:10.1177/0363546512458223 [Add to Citavi project by DOI]
Kitap için örnek
Yazar AA, Yazar BB. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu (ilk basım hariç). Basıldığı yer, Basımevi, Basım yılı, sayfa no. Örnek: Carlson BM. Human embryology anddevelopmental biology. 4th ed. St Louis:Mosby; 2009.p 541
Kitaptan alınan bölüm için örnek:
Yazar AA, Yazar BB. Bölüm başlığı. In: Editör AA, Editör BB, editors. Kitap ismi. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basım evi; Basım yılı. p: Bölümün ilk ve son sayfaları. Örnek: Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p.165-78.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Bu dergide makalelerin yayınlanabilmesi için herhangi bir ücret yoktur. Microsoft Word şablonunu kullanarak hazırladığınız makale dosyasını sisteme yükleyin. Makalenizi elektronik olarak göndermek için lütfen https://journalpedsurg.org/submit adresini kullanın. Çevrimiçi gönderim sistemimiz, makale ayrıntılarınızı girme ve dosyalarınızı yükleme sürecinde size adım adım rehberlik eder. Makalenizi göndermeden önce daima gözden geçirin. Gönderimi herhangi bir aşamada durdurabilir ve daha sonra göndermek üzere kaydedebilirsiniz. Gönderdikten sonra, bir onay e-postası alacaksınız. Gönderim sistemine giriş yaparak da makalenizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Bir karar verildikten sonra editörler sizi e-posta yoluyla bilgilendirecektir. Diğer tüm yazışmalar editor@journalpedsurg.org adresine e-posta ile yapılmalıdır.
Revizyon işlemleri
Editörler makalenizin gözden geçirilmesi gerektiğine karar verirse, istenilen düzeltmeleri yaptıktan sonra elektronik olarak yeniden göndermeniz gerekecektir. Ayrıca, gözden geçirenlerin ve editörlerin yorumlarına yanıt verebileceğiniz alan da sağlanacaktır. Lütfen yanıtınızda mümkün olduğunca spesifik olun.
Yazarlar tarafından son kontrol
> Makalenin son hali pdf formatında size e-posta ile gönderilecektir. Makaleniz kabul edildikten sonra web sayfasından pdf formatında indirilebilir.

SIK SORULAN SORULAR

İhtiyacınız olan cevapları bulmak için dergi web sayfasını ziyaret edin. Burada Sıkça Sorulan Sorulardan iletişime geçmenin yollarına kadar her şeyi bulacaksınız. Ayrıca gönderdiğiniz makalenin durumunu kontrol edebilir veya kabul ettiğiniz makalenin ne zaman yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

EDİTÖR İLE İLETİŞİM

Editör ile iletişim kurmak veya soru sormak için lütfen editor@journalpedsurg.org adresine yazın.

Editöre yaz